Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

คมนาคม และโลจิสติกส์

ปริมาณจราจร ปี 2560 [metadata ปริมาณจราจร ปี2560]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: AADT, ปริมาณการจราจร

อื่นๆ / ไม่ระบุ

FRQ-02-01การนำเข้าชุดข้อมูล

ผู้จัดทำข้อมูล :RiceThaila

ป้ายกำกับ:

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคเหนือ

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคเหนือ

อื่นๆ / ไม่ระบุ

ทดสอบ สร้างใหม่ 2 [upload3]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: สุขภาพ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่