Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลเมทาดาทาวัตถุจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ Anurak.in.th

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: anurak, พิพิธภัณฑ์

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคเหนือ

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคเหนือ

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2545 - 2556

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: รายจ่าย, สถิติ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่