Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคตะวันตก

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคตะวันตก

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลวัฒนธรรมภาคตะวันตก

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: วัฒนธรรม, ภาคตะวันตก, anurak, mculture

คมนาคม และโลจิสติกส์

Thailand Location Table (English)

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: road, thailand

เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2539 - 2556

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: รายได้, สถิติ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่