Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

อื่นๆ / ไม่ระบุ

ทดสอบ สร้างใหม่ 2 [health1]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: สุขภาพ

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 3 [พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2558 (xlsx)]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้, สถิติ

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 3 [พื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2558 (csv)]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้, สถิติ

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่