Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

ชุดข้อมูลแนะนำ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โปรแกรมฉายและยอดผู้เข้าชมของหอภาพยนตร์

ผู้จัดทำข้อมูล :Open-D

ป้ายกำกับ: ภาพยนตร์ไทย

พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 2 [ข้อมูลป่าไม้ ปี 2558]

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้

อื่นๆ / ไม่ระบุ

พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด ปี 2558 ทดสอบ 5

ผู้จัดทำข้อมูล :sbs

ป้ายกำกับ: ป่าไม้

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ข้อมูลมัลติมีเดียวัฒนธรรม - ภาคใต้

ผู้จัดทำข้อมูล :Anurak

ป้ายกำกับ: mculture, anurak, วัฒนธรรม, ภาคใต้

ตัวอย่าง Visualization

Publish

สร้าง API สำหรับชุดข้อมูลอย่างอัตโนมัติจากไฟล์ชุดข้อมูลในแบบ Excel หรือ CSV

API

เข้าถึงข้อมูลผ่าน API (data query API)

Visualize

วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลในแบบกราฟและแผนที่