โครงการ Open-Dชุดข้อมูลจาก โครงการ Open-D


Visualization


Dashboard

ลำดับ ชื่อ Link
1 สถิติที่สำคัญของป่าไม้ในประเทศไทย
2 สถิติรายได้-รายจ่ายของคนในจังหว้ดกรุงเทพฯ เทียบกับทั่วประเทศ
3 ป่าไม้ไทย
4 New Dashboard
5 สถิติที่ตั้งศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน