Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ อี 20 สาขาอุตสาหกรรม [ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ อี 20 สาขาอุตสาหกรรม]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ปริมาณการจำหน่าย แก๊สโซฮอล์ อี 20 ของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 คือ ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแต่เพียวชนิดเดียวที่มีปริมาณการค้าปีละตั้งแต่ห้าหมื่นเมตริกตันขึ้นไป) น้ำมันไปยังจังหวัดต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: sbs

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/07/2019

สร้างวันที่: วันที่ 18/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: นายอัคคเดช ประทีปแก้ว

อีเมลผู้ติดต่อ: akkadet@doeb.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Monthly

หมวดหมู่: พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ป้ายกำกับ: ปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด อุตสาหกรรม แก๊สโซฮอล์ อี 20

ลิขสิทธิ์: License not specified