Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

จำนวนครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558 [จำนวนครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558 เกิดจากการนำรายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ปี 2555 – 2559) กำหนดรายได้ขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: Simply Bright System

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/07/2019

สร้างวันที่: วันที่ 18/10/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: นายจักรพงศ์ การีชุม

อีเมลผู้ติดต่อ: jakrapong.k@cdd.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Not updated(historical only)

หมวดหมู่: สังคมและสวัสดิการ

ป้ายกำกับ: 000 บาท ต่อคนต่อปี ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559 ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ 30 ครัวเรือนยากจน

ลิขสิทธิ์: License not specified