Open Data Service Platform

ชุดข้อมูลทั้งหมด

รายการชุดข้อมูล

ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน [ข้อมูลคำอธิบายกลุ่มชุดดิน]


เกี่ยวกับข้อมูลชุดนี้

กลุ่มชุดดิน เป็นหน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะ สมบัติ และศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการให้คำแนะนำ การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจำแนกใหม่เป็น 62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน และกรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำแผนที่กลุ่มชุดดินสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจรายจังหวัด ทั่วประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ชุดแรกแล้วเสร็จในระหว่างปี พ.ศ. 2530-2534 และมีการพัฒนาปรับปรุงแผนที่ดินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


ผู้เผยแพร่ชุดข้อมูล: Simply Bright System

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: วันที่ 22/07/2019

สร้างวันที่: วันที่ 16/11/2019

ชื่อผู้ติดต่อ: ดวงดอม กำเนิดทรัพย์

อีเมลผู้ติดต่อ: cit_3@ldd.go.th

ความถี่ในการปรับปรุงข้อมูล:Not updated(historical only)

หมวดหมู่: เกษตรกรรม และชลประทาน

ป้ายกำกับ: กลุ่มชุดดิน การจัดการดิน การใช้ที่ดิน ความเหมาะสมด้านการเกษตร ชุดดิน ลักษณะดิน สมบัติของดิน หน่วยแผนที่ดิน

ลิขสิทธิ์: License not specified